onsdag 2. november 2011

Rektors ledelseskompetanse

Nils Ole Nilsen har skrevet en god artikkel om rektors ledelseskompetanse. (Andreassen m.fl. 2010, s. 107-122). Han starter med å minne oss skoleledere om viktigheten å legge til rette for langsiktige utviklingsprosesser, med tydelige mål som er gjennomførbare og konkrete. Videre må man avgrense utfordringene i endringsarbeidet og gi de ansatte mulighet for å skape motivasjon gjennom å lykkes i arbeidet. (Nilsen, 2010. S. 107). 
Vi er mange som etter hvert er lei av å skynde oss langsomt. Nå er det tid for å gjøre et ordentlig løft, mener vi. Det er da spesielt viktig å ha momentene over klart for oss i denne endringen, som økt bruk av IKT er. På samme måte som elevene lærer i nærmeste utviklingssone vil lærerne lære gjennom å lykkes. 
Skal man få en digitalt kompetent skole er det viktig at lærernes læring nedfelles i organisasjonen slik at den blir retningsgivende for lærernes og ledernes senere handlinger. (Ibid). Dette stiller store krav til skolelederen innenfor mange områder. Et utviklingsarbeid som ikke styres av en kompetent leder vil kunne lede til at enkeltindivider i organisasjonen lærer, men skolen som organisasjon kommer ikke nødvendigvis videre. Dette kan faren ved å la noen få gå alene foran. Ledelsen må være med, og resten av kollegiet må komme etter. Dette er vanskelig i en tid hvor utviklingen innenfor IKT skjer så hurtig. Det er som kjent rektor som er ansvarlig for at organisasjonen når sine mål, og gjennom målene forteller man hva som skal være organisasjonens hovedfokus. 
Nilsen henviser til Cuban (2001) der han beskriver tre ulike tankemodeller knyttet til implementering av IKT. (Nilssen 2010, s. 117).
 • Modellen for sakte revolusjon: Her er verken den harde eller myke infrastrukturen god nok. Forbedringer og utvikling skjer sakte og lederens fokus ligger mest på anskaffelsen av utstyr. Her tror jeg mange skoler befinner seg. Utfordringen er ofte at lederen ikke har de nødvendige kunnskapene til å anskaffe det utstyret man virkelig er tjent med. Man konsulenterer gjerne en IT-ekspert fra en annen avdeling eller sentralt i kommunen for råd. Jeg har lært at IT-ansvarlige har en tendens til å skape flaskehalser da man, godt ment, legger inn en komponent som ikke fungerer optimalt i sammenhengen. Det er sjelden nok penger til å få alt utstyret men trenger for effektiv bruk. Det være seg skrivere, trådløspunkter, programvare ... Nok om det.
 • Modellen med kontekstuelt begrensende valg: Her bestemmer lærerene fortsatt selv hvordan de vil organisere elevene og hvilke læremidler de vil bruke i undervisningen. Den privatpraktiserende lærer står sterkt, og utvikling skjer ikke før læreren selv ønsker det. Her må man arbeide med organisasjonens og den enkeltes pedagogiske grunnsyn, og rektors pedagogiske kompetanse er avgjørende for hvordan IKT tas i bruk. Rektor må delta aktivt i pedagogiske diskusjoner. Han må i tillegg kunne mye om digitale læreprosesser, ha kunnskap om hvilke hjelpemidler som kan gi effektiv læring. Modellen krever en deltakende og engasjert rektor, noe som kan være en utfordring når rektor må bruke stadig mer tid på administrativ ledelse. 
 • Den økologiske modellen: Her snakker vi om forholdet til omgivelsene og hvilke formeringsmuligheter som finnes. Hvis omgivelsen ikke er tilpasset bruk av ny teknologi, vil det ikke skje noen utvikling, ei heller noen formering. (Nilssen 2010, s. 118). Hvordan tar man i bruk den nye teknologien? Vi hadde i går en kort diskusjon om mobilbruk på vår skole. For noen lærere er mobiltelefonen et hjelpemiddel i undervisningen, mens andre ikke skjønner at man skal kunne ha den med i klasserommet i det hele tatt. Cuban mener at datamaskiner har potensial til å kunne endre eksisterende sosiale praksiser. Man må da i fellesskap se hva som kan gi læring og også være åpen for å se de mulighetene som finnes. Faren er at man ser på ny teknologi som en trussel og et forstyrrende element. Bruk av IKT foregår vanligvis i et samspill mellom krav til lærerne, organiseringen av undervisningen og ledelsens rolle i utviklingen. Hos oss prøver vi å tilpasse oss gjennom å stille krav til bruk av LMS (istlearning) som en kommunikasjonsform mellom skole og hjem. Målet er også at et slik fokus også skal føre til økt pedagogisk bruk, gjerne gjennom its. I en økologisk modell er lærerne flinke å dele kunnskap. Dette sitter langt inne hos mange. Lederen må derfor være aktiv og interessert, synliggjøre de gode eksemplene, spre de gode ideene og ikke minst koste veien for dem som går først. Ingen liten utfordring. 
Som skoleleder kan det være fortvilende med ønkse om å arbeide etter den økologiske modellen, mens realitetene er at man i hovedsak må forholde seg til sakte revolusjon. 
Andreassen, Irgens, Skaalvik (Red). Kompetent skoleledelse. 2010.

6 kommentarer:

 1. TAkk for presis oppsummering, Odd Arnold!

  Du sier blant annet: "Cuban mener at datamaskiner har potensial til å kunne endre eksisterende sosiale praksiser. Man må da i fellesskap se hva som kan gi læring og også være åpen for å se de mulighetene som finnes."

  Dere (og mange andre!) stiller krav om bruk av
  LMS. Dette er også en ny sosial praksis, selv om LMS-bruk av mange blir nedvurdert (og etter min mening undervurdert). Jeg lurer på om dere også arbeider med å utvikle andre, nye sosiale og pedagogieks praksiser, og hvordan dere i tilfelle gjør dette.

  SvarSlett
 2. Vi har tydeligvis lest sammen litteratur, slik du kommenterte i min blogg. Jeg ble veldig opptatt av TPACK-modellen, mens du setter det hele i et mer helhetlig perspektiv i forhold til innføringen av IKT i skolen. Jeg syns din måte å oppsummere og reformulere Nilsens beskrivelse av Cuban sin teori, er klargjørende. Jeg fikk enda mer utav det, etter å ha lest innlegget ditt.

  Du skriver at: ”Et utviklingsarbeid som ikke styres av en kompetent leder vil kunne lede til at enkeltindivider i organisasjonen lærer, men skolen som organisasjon kommer ikke nødvendigvis videre. Dette kan være faren ved å la noen få gå alene foran”. Jeg tror de som vil, må få gå foran og at det er bedre at noen lærer enn at ingen lærer. I det lange løp vil hele organisasjonen etter hvert komme videre, men et viktig poeng er at de som går foran ikke går alene, den kompetente lederen må være med. Jeg opplever også at det er det du konkluderer med når du sier at ”lederen må derfor være aktiv og interessert, synliggjøre de gode eksemplene, spre de gode ideene og ikke minst koste veien for de som går foran.
  Jeg synes også dette synliggjøres i Nilsen sin beskrivelse av skolens digitale taksonomi, eller sagt på en enklere måte, læringstrapp. ”Trinnene i utviklingen bør ikke skje sekvensielt. Utfordringen blir å gå opp og ned i trappa mens utviklingen pågår.” (Nilsen, 2010, s. 119)

  SvarSlett
 3. Jeg stiller meg i rekken og takker for fin oppsummering av et meget viktig tema.Jeg er videre helt enig med Berit der hun sier "Jeg tror de som vil, må få gå foran og at det er bedre at noen lærer enn at ingen lærer".

  SvarSlett
 4. Dette kapittelet har også jeg hatt stor glede av. Syns Nilsen skal krediteres for sin gode måte å formidle fagstoff på, skal si det til han neste gang vi ser han på ei forelesning eller vi treffes i en annen sammenheng.

  Jeg er enig med dere som sier at de som går først ikke må bremses. Det som blir ledelsens største jobb i den sammenhengen er å lede de andre etter. Dette er ikke bare enkelt... Jeg har et selvopplevd eksempel når det gjelder SmartBoard og bruk av det. På min skole har vi bare 2 SmartBoard, og ingen overveldende brukerkompetanse på feltet. I vår fikk lærerne som var mest interessert i å utvikle sine ferdigheter på feltet lov til å melde sin interesse, og de har nå SmartBoard på sine klasserom. I et forsøk på å øke kompetansen i hele personalet hadde vi forrige uke fellestid med "vi lærer av hverandre" som tema. Altså fikk de andre lærerne være med og se hvordan SmartBoardene ble brukt i noen sammenhenger. Altså ikke særlig høyt faglig nivå, og heller ingen ambisiøse læringsmål eller prestasjonskrav for denne økta. Så får plangruppa tilbakemelding etterpå om at det ene teamet mente dette ikke var fornuftig bruk av fellestid - dette kunne folk ha funnet ut selv. Dette trigget i neste omgang at et par av de lærerne som har SmartBoard på sitt klasserom satte seg ned i helga og brukte mange timer på å oppgradere sin egen kompetanse på dette feltet.

  Jeg ser flere moment i dette. Ledelsen kunne hatt sterkere påvirkning på hva som skulle legges fram, evt med krav om aktivisering av/medvirkning fra lytterne. Alternativt kunne de som mente dette var bortkastet tid bli stilt noen krav til når det gjelder tankegods som at "sammen gjør vi hverandre gode". Jeg tror at utbyttet kunne vært bedre om forventninger var avklart på forhånd. Eller vi kunne latt være å ha dette som tema for kollegalæring, kanskje satset på å hente inn kunnskap utenfra for opplæring av alle. I alle fall må vi bare erkjenne at denne økta ble ikke god nok i fht lærernes eget læringsutbytte.
  Av erfaring blir man klokere....

  SvarSlett
 5. Et apropos til din avslutning Ann Oline, "Erfaring er det navnet alle gir sine tabber." Oscar Wilde

  SvarSlett
 6. Synes også denne artikkelen er god.
  “Rektor har det formelle ansvaret for implementeringen av IKT i skolen. Dette innebærer at han må ha innsikt i hvordan bruk av IKT i klasserommet utfordrer det etablerte synet mange lærere har på læring."
  Mener at dette er en sentral utfordring for ledelse på alle nivåer i skolen. En lærer vil slik jeg ser det ikke akseptere IKT som et pedagogisk hjelpemiddel så lenge de ikke ser den pedagogiske nytteverdien. Med pedagogisk nytteverdi mener jeg her i form av økt læring og bedre resultater.
  Avslutter med et spørsmål (kanskje ikke overraskende): Hvordan utfordrer dere den rådende pedagogiske praksis på deres skole.

  SvarSlett